SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Dyscyplina finansow publicznych
Tomasz Bojkowski, Joanna Przybylska Wydawnictwo: CeDeWu, 2012 Strony / Pages: 195, miękka oprawa ISBN: 978-83-7556-457-0
List price: $32.95(Save 15% off)Online price: $28.01
Dyscyplina finansów publicznych - zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne

W ramach publikacji w pierwszej kolejności zmierzono się z zagadnieniem zupełnie podstawowym. Mowa o charakterze prawnym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakkolwiek w sprawach o orzeczenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych orzekają organy administracji publicznej, to jednak zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przypominają regulacje kodeksu karnego oraz kodeksu karnego skarbowego.

W drugiej kolejności przedmiotem analizy uczyniono zakres podmiotowy odpowiedzialności. Przyjęto za celowe, aby odrębne opracowania poświęcić kierownikowi jednostki, w tym charakterowi i istocie odpowiedzialności subsydiarnej kierownika jednostki oraz głównemu księgowemu. W dwóch opracowaniach poruszono również zmianę związaną z zakresem podmiotowym odpowiedzialności w przypadku realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych, w tym przede wszystkim unijnych.

Na uwagę zasługuje również konstrukcja zaniechania. Ma ona swoje miejsce w ramach zasad analizowanej odpowiedzialności. Rzecz w tym, iż nowelizacja z 19 sierpnia 2011 roku zamiast rozwiązać problem ustalenia czasu popełnienia naruszenia z zaniechania doprowadziła do konieczności postawienia nowych, jeszcze trudniejszych niż przed nowelizacją - pytań.

Znowelizowano art. 8 i art. 9 u.d.f.p., które można określić mianem naruszeń związanych z dotacjami. W publikacji znalazło się opracowanie poświęcone tej materii. Do zakresu przedmiotowego odpowiedzialności nawiązuje ponadto opracowanie poświęcone projektom unijnym (art. 13 u.d.f.p.) oraz ubezpieczeniom grupowym (art. 17 u.d.f.p.).

Przepisy typu represyjnego, a za takie należy uznać przepisy u.d.f.p., charakteryzują się również odpowiednim katalogiem kar, w tym zasadami wymiaru kary. W publikacji zamieszono opracowanie poświęcone analizie porównawczej katalogu kar kodeku karnego skarbowego oraz katalogu kar u.d.f.p.

Ostatnie dwa opracowania poświęcono aspektom proceduralnym. W pierwszym z nich dokonano przedstawienia, co to jest i jaką rolę pełni - zawiadomienie. W przypadku postępowania w sprawie o orzeczenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych pełni ono szczególną rolę. Można przyjąć, że od zawiadomienia „czyn", „nieprawidłowość", „uchybienie" jest analizowany właśnie od strony reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W uzasadnieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku można zaobserwować, iż ustawodawca dużo miejsca poświęca zmianom dotyczącym Najwyższej Izby Kontroli. W tej materii w publikacji zamieszono również opracowanie, w którym poddano analizie rolę NIK w postępowaniu w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pozostaje wyrazić nadzieję, że przygotowana publikacja pozwoli Czytelnikowi zrozumieć lub bliżej poznać problemy szczególnego reżimu odpowiedzialności, który jest związany z prowadzeniem gospodarek budżetowych jednostek sektora finansów publicznych.
Z wprowadzenia.