SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Beneficio
Michal Kalicki timof i cisi wspólnicy, 2018 Strony / Pages: 136, twarda oprawa ISBN: 978-83-65527-67-7
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46
"Beneficio" - to nie tylko nieistniejące miejsce, to historia, która w dobie łatwych pozornie podróży w najodleglejsze zakątki naszego globu, może przytrafić się każdemu. Ta poetycka powieść jest próbą udzielenia wymijającej odpowiedzi na kilka pytań związanych z zagadkami naszej rzeczywistości, nurtujących ambitniejszą, młodszą i starszą, młodzież. Kiedyś ludzkość nie przemieszczała się tak powszechnie jak dzisiaj. Mało kto opuszczał rodzinną wieś; tajemnicą było to, co za wzgórzem lub linią horyzontu. W zamian istniała jednak niemal nieograniczona przestrzeń na sztuczki kuglarzy, opowieści wędrownych świątkarzy, włosy Anny Csillag, badawcze spojrzenie Rasputina czy donośne rżenie człowieka konia, o którym wspominał Dino Buzzati. Dziś nie ma już tamtych koni i tamtych ludzi. Każdy może kupić samolotowy bilet i znaleźć się gdziekolwiek, bez większej świadomości gdzie jest i przede wszystkim po co tam poleciał. Alternatywnym celem podróży może być zatem każdy inny człowiek, ale tu także napotykamy na głucho brzmiące rozczarowanie powszechną unifikacją myśli, gestów i słów. Co zatem robić? Gdzie jechać? O tym właśnie jest ten album.

"Beneficio" - is not just a non-existent place, it is a story that in the era of seemingly easy trips to the most remote corners of our globe, can happen to everyone. This poetic novel is an attempt to give an evasive answer to a few questions related to the puzzles of our reality, bothering ambitious, younger and older, youth. Once humanity did not move as widely as today. Hardly anyone left the family village; it was mystery as to what lay over the hill or beyond the horizon. In return, however, there was almost unlimited space for jugglers' tricks, the stories of itinerant natives, Anna Csillag's hair, Rasputin's exploratory look, or the resonant neighing of the horse, mentioned by Dino Buzzati. Today, there are no such horses or people. Everyone can buy an airplane ticket and find themselves anywhere, without much awareness of where they are and, above all, why they went there. The alternative destination of the journey may be any other person, but here we also encounter a deafening sounding disappointment with the universal unification of thoughts, gestures and words. So what to do? Where to go? This is what this album is about.
Inne tytuly / Other titles
Beneficio Michal Kalicki timof i cisi wspólnicy, 2018 Strony / Pages: 136, twarda oprawa ISBN: 978-83-65527-67-7
List price: $34.95(Save 15% off)Online price: $29.71